Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/09/2017 първо гласуване

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702 – 00 – 34, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 14 септември 2017 г. съвместно с Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702 – 00 – 34, внесен от Министерски съвет на 29. 08. 2017 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет, който представи доклада и проекта за решение.
  Докладът е изготвен в изпълнение на Стратегията за национална сигурност на Република България, приета с решение от Народното събрание и на разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.
  В доклада са представени оценките за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиките за националната сигурност и предприетите действия от държавните институции за справяне със заплахите в сферата сигурността. Представени са и анализи за тенденциите за развитието на рисковете за националната сигурност и действията, които държавните институции планират да предприемат през следващия период за справяне с тях.
  В доклада се съдържат оценки на вътрешнополитически и външнополитически събития, на процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни зони извън границите на страната. Средата за сигурност е оценена в съответствие с дефинираните национални интереси, като е представена дейността в секторните политики за противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност. Очертани са основните задачи в прилагането на приетите нормативни и стратегически актове, както и съпътстващи мерки за противодействие на заплахите пред националната сигурност на Република България. На базата на изводите са очертани перспективите за националната сигурност за 2017 година.
  Дейностите в областта на регионалното развитие и благоустройството са включени само в раздел втори от доклада – „Политики за защита на националната сигурност на Република България“. В раздела е обърнато внимание на дейностите, които ще бъдат реализирани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020. В областта на жилищната политика са представени резултатите от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Отчетени са и резултатите в областта на политиките, свързани с експлоатацията, изграждането, реконструкцията и модернизацията на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения на населените места. В дейностите по геозащита е приета Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015 – 2020 г. В дейностите по изграждане и поддържане на пътната инфраструктура е представена информация за различните класове пътища, които са новоизградени, реконструирани, рехабилитирани и ремонтирани през 2016 г. по различни програми и проекти.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители обърнаха внимание на липсата в доклада на някои съществени и важни въпроси за националната сигурност в областта на регионалното развитие и благоустройството като анализ на състоянието, изводи, препоръки и мерки за продоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в развитието на отделните райони на страната. В доклада е посочено, че е разработена Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони, която все още не е приета от Министерски съвет.
  Бяха отправени препоръки при изготвянето на следващите годишни доклади да бъде направен анализ на политиките за сигурност в регионален и местен аспект, като се обърне внимание на структурата, кадровата и финансова обезпеченост на дейността на органите на местните власти и нейното отражение в сферата на сигурността, като бъдат разгледани специфичните заплахи за отделни общини и региони, които не са застъпени в настоящия доклад.
  От страна на представителя на вносителя бе изразено съгласие с направените бележки и уверение, че изразените становища и позиции ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващите годишни доклади за състоянието на националната сигурност на Република България.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, 4 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702 – 00 – 34, внесен от Министерски съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума