Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Администрация на Народното събрание
 • Председател на Народното събрание
  • Заместник-председатели на Народното събрание
   • Служители към зам. председателите
  • Кабинет на председателя
  • Сектор "Финансов контрол"
  • Отдел "Вътрешен одит"
  • Отдел "Сигурност на информацията"
  • Фискален съвет
 • Главен секретар
  • Кабинет на главния секретар на НС
  • Специализирана администрация
   • Служители към парламентарни групи
   • Служители към парламентарните комисии
   • Дирекция "Пленарни заседания и финални текстове"
    • Отдел "Пленарни заседания"
    • Отдел "Парламентарен контрол"
    • Отдел "Финални текстове"
   • Дирекция "Законодателна дейност и право на ЕС"
   • Дирекция "Българското председателство на Съвета на ЕС"
   • Дирекция "Координация, взаимодействие, анализ и информация"
   • Отдел "Международни връзки и протокол"
   • Отдел "Пресцентър и връзки с обществеността"
  • Обща администрация
   • Дирекция "Парламентарен бюджет и финанси"
    • Отдел "Бюджет"
    • Отдел "Заплати"
    • Отдел "Плащания"
    • Отдел "Материална база"
   • Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
    • Отдел "Правен и човешки ресурси"
    • Отдел "Обща канцелария"
   • Дирекция "Информационни и комуникационни системи"
   • Отдел "Стенографско обслужване и текстообработка"
   • Сектор "Квестори"
   • Отдел "Парламентарна библиотека"
   • Дирекция "Управление на собствеността"
   • Дирекция "Автомобилно обслужване и гаражи"
   • Сектор "Почивна база "Банско""
  • Второстепенни разпоредители с бюджетни средства
   • Дирекция „Редакция „Държавен вестник“
   • Издателска дейност
   • Хранителен комплекс
   • Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа
   • Национален център за парламентарни изследвания
   • Лечебно-възстановителна база на НС - Велинград
   • Икономически и социален съвет