Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание реши да създаде Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при изразходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
29/06/2017
Единодушно, със 184 гласа "за", Народното събрание реши да създаде Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при изразходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Комисията ще се състои от 19 народни представители - осем от ПП ГЕРБ, шест - от „БСП за България”, двама - от "Обединени патриоти", двама - от ДПС и един - от ПП "Воля".

Народното събрание одобри рамково споразумение за заем от 200 млн. евро от Банката за развитие на Съвета на Европа за периода 2014-2020 г. Парламентът ратифицира рамковото споразумение, свързано с националното съфинансиране по оперативните програми, изпълнявани със средствата от ЕС.

Гратисният период е пет години, парите ще се усвояват на траншове, а средствата ще бъдат предвидени в бюджета за съответната година. С тях ще се покрие националното съфинансиране на инвестиционни проекти по оперативните програми "Региони в растеж 2014-2020", "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" и "Науки и образование за интелигентен растеж 2014-2020".

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията, внесени от Делян Добрев и Данаил Кирилов, подкрепиха 122-ма народни представители, трима се въздържаха.

В доклада на парламентарната Комисия по бюджет и финанси се посочва, че промените целят да се постигне развитие на стабилен капиталов пазар в страната, както и да се преодолеят проблеми в практиката по прилагането на закона. В уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар се предлага промяна в дефиницията за публично предлагане на ценни книжа, като се увеличава броят на лицата от 100 на 150. Предвижда се въвеждане на ново изключение от задължението за публикуване на проспект за емисии ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на ЕС е по-малка от левовата равностойност на 1 000 000 евро, като прагът се изчислява за период от 12 месеца. Намалява се срокът за разглеждане и произнасяне на Комисията за финансов надзор по заявления за потвърждаване на проспекти на емитенти, които нямат ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, и не са предлагали публично ценни книжа, като по този начин се улеснява достъпът на дружествата до регулиран пазар.
Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание
Видео излъчване от Народното събрание

Избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание

Избор на заместник председатели на Комисията за финансов надзор, ръководещи съответно управление "Надзор на инвестиционната дейност" и "Осигурителен надзор"

    Последни новини