Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 30 (относно специалните разпоредби за организацията на сътрудничеството в областта на статистиката) към Споразумението за ЕИП COM(2018) 357 24/05/2018
COM (2018) 315 COM(2018) 315 24/05/2018
COM (2018) 339 COM(2018) 339 24/05/2018
COM (2018) 353 COM(2018) 353 24/05/2018
COM (2018) 354 COM(2018) 354 24/05/2018
COM (2018) 355 COM(2018) 355 24/05/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст) ПРИЛОЖЕНИЯ към РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст) COM(2018) 316 24/05/2018
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка COM(2018) 336 24/05/2018
COM (2018) 331 COM(2018) 331 24/05/2018
COM (2018) 310 COM(2018) 310 23/05/2018
COM (2018) 282 COM(2018) 282 23/05/2018
Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно целите за безопасност и функционалните изисквания за малките пътнически кораби с дължина под 24 метра ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Препоръка на Съвета относно целите за безопасност и функционалните изисквания за малките пътнически кораби с дължина под 24 метра Ръководство за малките пътнически кораби COM(2018) 314 23/05/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила на ООН № 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 и 140, на глобални технически правила на ООН №  15 и 19, и по отношение на предложенията за две нови правила на ООН и две нови вписвания в Сборника с предложения за глобални технически правила ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила на ООН № 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 и 140, на глобални технически правила на ООН №  15 и 19, и по отношение на предложенията за две нови правила на ООН и две нови вписвания в Сборника с предложения за глобални технически правила COM(2018) 363 23/05/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за оценка на докладвания от Италия пред Комисията и Съвета напредък по събирането на допълнителната такса, дължима от млекопроизводителите за периода от 1995/1996 г. до 2001/2002 г. (conformement a l'article 3 de la decision 2003/530/CE du Conseil) COM(2018) 313 23/05/2018
COM (2018) 427 COM(2018) 427 23/05/2018
COM (2018) 401 COM(2018) 401 23/05/2018
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на България за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2018 г. COM(2018) 402 23/05/2018
COM (2018) 403 COM(2018) 403 23/05/2018
COM (2018) 404 COM(2018) 404 23/05/2018
COM (2018) 400 COM(2018) 400 23/05/2018