Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Европейски съюз > Документи на Европейската комисия
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Последваща оценка на европейските столици на културата за 2015 г. (Монс и Пилзен) {SWD(2017) 135 final}{SWD(2017) 137 final} COM(2017) 193 27/04/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ План за действие за природата, хората и икономиката {SWD(2017) 139 final} COM(2017) 198 27/04/2017
СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Специален административен район Макао: годишен доклад за 2016 г. JOIN(2017) 15 26/04/2017
СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Специален административен район Хонконг: годишен доклад за 2016 г. JOIN(2017) 16 26/04/2017
COM (2017) 252 COM(2017) 252 26/04/2017
COM (2017) 254 COM(2017) 254 26/04/2017
COM (2017) 253 COM(2017) 253 26/04/2017
Предложение за Междуинституционална прокламация относно европейския стълб на социалните права COM(2017) 251 26/04/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Създаване на европейски стълб на социалните права {SWD(2017) 200 final}{SWD(2017) 201 final}{SWD(2017) 206 final} COM(2017) 250 26/04/2017
COM (2017) 206 COM(2017) 206 26/04/2017
SWD (2017) 258 SWD(2017) 258 26/04/2017
COM (2017) 257 COM(2017) 257 26/04/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Доклад за прилагането на дългосрочната национална схема за помощ за селското стопанство в северните региони на Финландия и Швеция съгласно решения на Комисията 2009/3067 и 2010/6050 за периода 2011-2015 година COM(2017) 189 24/04/2017
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на сключването, от Европейската комисия от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз COM(2017) 190 24/04/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Прилагане и оценка на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството съгласно член 118 Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) Оценка на въздействието на Регламента относно рибарството {SWD(2017) 134 final} COM(2017) 192 24/04/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, и временно прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз COM(2017) 186 24/04/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз COM(2017) 187 24/04/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането и оценката на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз {SWD(2017) 131 final} COM(2017) 184 21/04/2017
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, във връзка с приемането на препоръка относно приоритетите на партньорството между ЕС и Египет JOIN(2017) 14 21/04/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Инициатива за устойчивото развитие на синята икономика в Западното Средиземноморие {SWD(2017) 130 final} COM(2017) 183 19/04/2017