Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2017) 366 COM(2017) 366 29/06/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) {SWD(2017)240} COM(2017) 339 29/06/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите през 2016 г. на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу фалшифициране ПРИЛОЖЕНИЕ Преглед на проявите, за които бяха отпуснати средства през 2016 г. към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите през 2016 г. на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу фалшифициране ПРИЛОЖЕНИЕ Прояви по линия на „Перикъл 2020“, за които са поети задължения по предходни бюджети, но които са осъществени през 2016 г. към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите през 2016 г. на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу фалшифициране COM(2017) 345 29/06/2017
COM (2017) 341 COM(2017) 341 29/06/2017
COM (2017) 346 COM(2017) 346 29/06/2017
COM (2017) 352 COM(2017) 352 29/06/2017
COM (2017) 344 COM(2017) 344 29/06/2017
COM (2017) 354 COM(2017) 354 29/06/2017
COM (2017) 343 COM(2017) 343 29/06/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива COM(2017) 342 28/06/2017
COM (2017) 364 COM(2017) 364 26/06/2017
COM (2017) 541 COM(2017) 541 26/06/2017
COM (2017) 540 COM(2017) 540 26/06/2017
COM (2017) 340 COM(2017) 340 26/06/2017
COM (2017) 362 COM(2017) 362 26/06/2017
COM (2017) 365 COM(2017) 365 26/06/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно пречките пред търговията и инвестициите за периода 1 януари — 31 декември 2016 г. COM(2017) 338 23/06/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно ползването на услугите на договорно нает персонал през 2015 г. COM(2017) 334 22/06/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ? към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ? към Европейския съюз COM(2017) 332 22/06/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ? към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ? към Европейския съюз COM(2017) 333 22/06/2017