Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Европейски съюз > Документи на Европейската комисия
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да заеме Европейският съюз на осмата Конференция на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А и В COM(2017) 132 17/03/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2192 относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания COM(2017) 125 15/03/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Оценка на изпълнението на Стратегията на ЕС за борба с наркотиците за 2013 — 2020 г. и Плана за действие на ЕС относно наркотиците за 2013 — 2016 г.: необходимост от План за действие на ЕС относно наркотиците за 2017 — 2020 г. {SWD(2017) 95 final} COM(2017) 195 15/03/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/369 относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза COM(2017) 131 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 8 юни 2016 година за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение, относно качеството на изпълнение на сделките C(2016) 3333 final C(2017) 1878 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 7 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка със степента на точност на бизнес часовниците C(2016) 3316 final C(2017) 1873 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията, прозрачността, компресирането на портфейл и надзорните мерки за намеса по отношение на продукти и управление на позиции C(2016) 2860 final C(2017) 1877 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията, прозрачността, компресирането на портфейл и надзорните мерки за намеса по отношение на продукти и управление на позиции C(2016) 2860 final C(2017) 1877 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на организационните изисквания към инвестиционните посредници, които извършват алгоритмична търговия C(2016) 4478 final C(2017) 1876 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегирана директива на Комисията от 7 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги C(2016) 2031 final C(2017) 1888 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 6 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за гарантиране на справедливи и недискриминационни услуги за съвместно ползване на инфраструктура и справедлива и недискриминационна структура на таксите C(2016) 3266 final C(2017) 1867 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 8 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение C(2016) 3337 final C(2017) 1861 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 13 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти, с които се уточняват изискванията за споразуменията и схемите за поддържане на пазара C(2016) 3523 final C(2017) 1858 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 13 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти по отношение на преките, съществени и предвидими последици от договорите за деривати в рамките на Съюза и за предотвратяване на заобикалянето на правилата и задълженията C(2016) 3544 final C(2017) 1860 15/03/2017
ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове C(2016) 4389 final C(2017) 1856 15/03/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 по отношение на някои възможности за риболов COM(2017) 126 14/03/2017
JOIN (2017) 11 JOIN(2017) 11 14/03/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно задължителното етикетиране на списъка на съставките и обявяването на хранителната стойност на алкохолните напитки COM(2017) 58 13/03/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Трети доклад за напредъка по Рамката за партньорство с трети държави в контекста на Eвропейската програма за миграцията COM(2017) 205 10/03/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегиране актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2012/18/EС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/EО на Съвета COM(2017) 122 09/03/2017